ALGEMENE VOORWAARDEN SMART TALENT GRID 2017

 

artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen met, aanbiedingen van en alle opdrachten aan Smart Talent Grid, hierna: ‘STG’, met betrekking tot de levering van zaken en het verrichten van diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook, alsmede op alle overeenkomsten terzake daarvan.  
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

artikel 2 Offertes en Totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen of andere uitingen van STG zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.   
2. STG kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht STG niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
4. Indien STG zaken levert en/of diensten verricht van welke aar dan ook en onder welke benaming dan ook. Is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen STG en Opdrachtgever.

 

Artikel 3 prijs

1. Alle genoemde  prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij STG schriftelijk anders  heeft bevestigd.  
2. Werkzaamheden worden vergoed op basis van gebruikelijke tarieven van STG. 
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst prijzen van materialen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, belastingen, valutakoersen of andere factoren, die de prijzen van de goederen of diensten mede bepalen, is STG gerechtigd deze wijziging(en) aan klant door te berekenen. Deze bepaling geldt ook indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen.

 

artikel 4 contractduur, uitvoeringstermijnen en uitvoering overeenkomst

1. De Opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 3 maanden. STG is nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding. 
2. De Opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet tussentijds opzeggen, behoudens STG uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd dat de overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden opgezegd. 
3. Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan worden na het verstrijken van die termijn automatisch verlegd met eenzelfde periode, tenzij STG uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bevestigd. 
4. Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan kunnen voor het einde van de overeengekomen termijn worden opgezegd met de inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden. 
5. Een opzegging van een overeenkomst geschiedt per e-mail.
6. Genoemde termijnen zijn nimmer fatale termijnen zoals bedoeld in artikel 6:83 BW. 
7. STG is  te allen tijde gerechtigd om haar goederen of diensten in delen (op) te leveren. 
8. STG verbindt zich te allen tijde tot het verrichten van een inspanningsverbintenis. 
9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan STG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan STG worden verstrekt. 

 

artikel 5 opschorting, ontbinding en beëindiging

1. STG is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst STG ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van STG kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Indien de Overeenkomst op deze gronden wordt beëindigd, zijn alle vorderingen van SRG op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar.
2. Indien STG tot opschorting , ontbinding of beëindiging overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door STG, zal STG in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor STG extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij STG anders schriftelijk heeft bevestigd. 
4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het STG vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van STG op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk volledig opeisbaar. 
5. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 

artikel 6 overmacht

1. STG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop STG geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor STG niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:  werkstakingen in het bedrijf van STG of van derden,  Oproer, cybercrime aanvallen, tekortkoming of vertragingen van werkzaamheden en/of levering van derden. STG heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat STG zijn verbintenis had moeten nakomen. 
3. STG kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
4. Voor zoveel STG ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is STG gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 

artikel 7 betalingen en incassokosten

1. De door Opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen op het moment van de bestelling te worden betaald door middel van het online betaalsysteem Ingenico.
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel kunnen partijen schriftelijk anders overeenkomen. Betaling geschiedt in dat geval binnen een door STG bevestigde termijn via overboeking op een door STG aan te wijzen bankrekening of automatische incasso. Facturen worden verstuurd per e-mail door STG aan Opdrachtgever. 
3. STG kan periodiek factureren. 
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
5. STG heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
6. Een beroep op verrekening, opschorting en/of opschorting ter verrekening door  Opdrachtgever is uitgesloten. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het staffel Buitengerechtelijke Incasso Kosten (BIK). Indien STG echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 
8 STG is gerechtigd om te allen tijde zekerheidsstelling van Opdrachtgever te verlangen tot nakoming van de op de Opdrachtgever rustende verplichtingen voortvloeiende uit deze voorwaarden en/of uit de Overeenkomst.

 

artikel 8 tarieven

1. Het tarief dat voor Opdrachtgever is samengesteld, omvat de navolgende componenten: 
a. Uurloon Talent: de inschaling van Talenten geschiedt op basis van de door Opdrachtgever verstrekte salarisindicatie, functie en de toepasselijke cao.
b. Reserveringen voor o.a. kort verzuim, vakantie- of verlofdagen.
c. Sociale lasten werkgeversdeel: deze worden door de overheid (ministerie SZW, UWV en Belastingdienst) vastgesteld.
d. cao-verplichtingen met betrekking tot bijvoorbeeld scholing en pensioen.
Niet in het tarief inbegrepen zijn beloningen in de vorm van eenmalige uitkeringen die volgens de van toepassing zijnde cao dienen te worden uitgekeerd aan het Talent. Toeslagen voor overwerk, ploegendienst en/of onregelmatige diensten worden gehanteerd conform de door STG aangeleverde percentages en of de betreffende CAO. Reiskosten worden op basis van de door Opdrachtgever aangegeven vergoedingen betaald en door gefactureerd met inachtneming van de maximaal toegestane fiscale norm. STG houdt zich het recht voor bovenstaande eenmalige uitkeringen, toeslagen en reiskosten te (laten) betalen aan het Talent en door te belasten aan Opdrachtgever. 
Opdrachtgever zal geen vergoedingen en verstrekkingen aan het Talent doen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen van STG. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele naheffingen en boetes als gevolg van vergoedingen en verstrekkingen die zonder toestemming van STG zijn verstrekt. 
2. Als blijkt dat de functieomschrijving niet overeenstemt met de feitelijke beloning of de beloning van het Talent niet overeenstemt met het gewicht van de functie en/of toepasselijke cao, dan zullen partijen elkaar daar schriftelijk van op de hoogte stellen, vergezeld van een voorstel tot aanpassing van de functiebeschrijving en/of de beloning. 
3. STG is niet gehouden in te stemmen met een functiewijziging en kan verlangen dat de feitelijke functie in overeenstemming wordt gebracht met de bij aanvang van de opdracht overeengekomen functie dan wel anderszins wordt aangepast. 
4. Als de omstandigheden genoemd in lid 2 leiden tot een verhoging van de beloning van het Talent, zal STG de daarmee gepaard gaande meerkosten aan Opdrachtgever doorbelasten en is Opdrachtgever gehouden deze te voldoen. Dat geldt ook als het Talent terecht stelt een te lage beloning te hebben ontvangen en STG al dan niet achteraf gehouden is alsnog een hogere beloning toe te kennen. 
5. Het staat STG vrij het opdrachttarief te verhogen, indien en voor zover de beloning van het Talent wordt verhoogd door indexering, leeftijd en/of dienstjaren, of de loonkosten stijgen als gevolg van een wijziging in de wettelijke bepalingen of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of voor zover anderszins overeengekomen, en/of stijging in de arbeidsvoorwaarden van het Talent anderszins tot hogere kosten voor STG leiden, en/of het werkgeversaandeel in premies ingevolge sociale verzekeringswetten of andere door STG te betalen premies en pensioenpremies worden verhoogd en/of verhoging van de kosten voor STG plaatsvindt door wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving.

 

artikel 9 klachtplicht

1. Klachten ten aanzien van de door STG geleverde goederen of diensten dienen door Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat de Opdrachtnemer hiermee bekend was of bekend kon zijn. Na het verstrijken van deze termijn vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens STG. 
2. Opdrachtgever dient binnen 1 jaar na het melden van de klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel daarover een procedure te zijn begonnen tegen STG, op straffe van verval van rechtsvordering van Opdrachtgever. 

 

artikel 10 aansprakelijkheid stg

1. Indien STG aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2. STG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat STG is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
3. Behoudens bepalingen van dwingend recht is STG niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan als gevolg van: 
- Ter beschikkingstelling van mankracht door STG aan de Opdrachtgever, ook als mocht blijken dat het Talent niet voldoet aan de door Opdrachtgever gestelde eisen. 
- Eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door het Talent.
4. STG is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade  uitgesloten.  Onder indirecte schade wordt verstaan:  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en de kosten van juridische bijstand, verlies of verminking van data. 
5. De (wettelijke) aansprakelijkheid van STG jegens Opdrachtgever wordt beperkt tot een bedrag ter hoogte van de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of diensten in de afgelopen 6 maanden.  
6. De aansprakelijkheid van STG is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Bij gebreke daarvan zal de totale (wettelijke) aansprakelijkheid van SRG in alle gevallen nooit meer bedragen dan EUR 10.000,-. 
7. Indien STG gebruik maakt van een derde partij (waaronder hulppersonen), is zij niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derde en de schade die daar eventueel uit voortvloeit. Evenmin is STG aansprakelijk voor de tekortkomingen en eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van hulpzaken. 
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van STG of zijn leidinggevende en ondergeschikten. 

 

artikel 11 vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart STG voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op grond van enig 
intellectueel eigendomsrecht, aanspraken op grond van privacywetgeving of aanspraken die verband 
houden met andere onrechtmatige gedragingen jegens derden. 
2. Om eventuele aansprakelijkheden jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te 
beperken, is STG te allen tijde gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van
of voor risico van de Opdrachtgever . Opdrachtgever  is verplicht om op eerste schriftelijk verzoek van 
STG informatie te verwijderen, bij gebreke waarvan STG gerechtigd is de toegang tot de computer- en 
informatiesystemen, het gebruikersaccount, en/of haar websites onmogelijk te maken. 

 

artikel 12 Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van  intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde en/of aan Opdrachtgever  beschikbaar gestelde werken, waaronder maar niet beperkt tot:  programmatuur (software), databestanden, offertes, ontwerpen of websites  rusten uitsluitend bij STG en/of de aan haar gelieerde (rechts)personen).
2. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sublicentieerbare licentie
3. Wanneer partijen overeenkomen dat Opdrachtgever in afwijking van lid 1 van dit artikel rechten van intellectuele eigendom verkrijgt, wordt tussen partijen afzonderlijk een akte tot overdracht en levering van die intellectuele eigendomsrechten opgemaakt.
4. Het staat STG te allen tijde vrij algemene concepten en gedachten zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken.

 

artikel 13 persoonsgegevens en privacy

1. Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van derden, waaronder de gegevens van personen (betrokken) die middels STG  aan Opdrachtgever zijn versterkt. Opdrachtgever is  verplicht om alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en privacy na te leven. 
2. Opdrachtgever verplicht zich ertoe om passende  technische- en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens die zij heeft verkregen middels STG te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaar maken wijziging of vernietiging.
3. Voor zover STG persoonsgegevens verwerkt in opdracht van personen (betrokkenen), vindt deze verwerking plaats overeenkomstig alle toepasselijke wet- en regelingeving tot bescherming van persoonsgegevens en privacy.

 

artikel 14 toepasselijk recht en geschillen

1. Op verbintenissen tussen STG en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van STG is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft STG het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

 

artikel 15 veiligheid, arbeidsomstandigheden en tewerkstelling in het buitenland

1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De Opdrachtgever is jegens het Talent en STG verantwoordelijk voor de nakoming van artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving op het gebied van veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
2. De Opdrachtgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden evenals voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig om te voorkomen dat het Talent in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Indien de aard van de arbeid en/of omstandigheden waaronder deze wordt verricht zulks vereisen, verstrekt de Opdrachtgever persoonlijke beschermingsmiddelen aan het Talent. 
3. Opdrachtgever zal voor de aanvang van de arbeid aan STG informatie verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties, alsmede over specifieke kenmerken van de arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft het Talent actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
4. Indien het Talent een bedrijfsongeval of beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever, indien wettelijke vereist, de bevoegde instanties onmiddellijk informeren en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende voorzorgmaatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert STG zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 
5. De Opdrachtgever zal aan het Talent vergoeden - en de STG vrijwaren tegen - alle 
schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die het Talent 
in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of de STG daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW. 
6.De Opdrachtgever is ten aanzien van STG aansprakelijk voor, en dientengevolge gehouden tot vergoeding van, de schade die het Talent in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. 
7. Indien het Talent in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen dat de dood het gevolg is, is Opdrachtgever conform artikel 6:108 BW gehouden de schade te vergoeden aan de in dit wetsartikel genoemde personen en aan STG.
8. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van STG verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering. 
9. Opdrachtgever verleent STG de bevoegdheid haar aanspraken aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens STG tegen de Opdrachtgever geldend te maken. 
10. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van het Talent bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen leerlingen gehouden is. 
11. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het Talent op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden. 
12. De Opdrachtgever kan het Talent slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de STG en het Talent daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. 
13. Tewerkstelling van het Talent in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de Opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met de STG en het Talent daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 
14. De Opdrachtgever zal aan het Talent de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem 
toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. 
15. De STG is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen van 
de Opdrachtgever, derden dan wel het Talent zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van het Talent. 
16. De STG is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die 
Talenten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden. 
17. De Opdrachtgever vrijwaart de STG voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de STG als werkgever van het Talent - direct of indirect - terzake van de in dit artikel bedoelde schade, verliezen en verbintenissen. 

 

artikel 16 algemene bepalingen

1.STG is jegens Opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe STG door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen orgaan verplicht is, ook indien deze verplichting niet ook op Opdrachtgever rust. 
2.Wijzigingen in of aanvullingen op de opdracht, zijn slechts dan bindend, indien deze door STG zijn bevestigd.  
3.Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden over vervanging van de nietig of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen. 
4.  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan
5. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

artikel 17 rechtstreekse arbeidsverhouding

Opdrachtgever mag met het Talent een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaan doch niet eerder dan na verloop van één jaar, nadat de overeenkomst tussen STG en het Talent rechtsgeldig (tussentijds) is geëindigd. Het verbod om een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan is ook van toepassing op zuster- en dochterondernemingen van Opdrachtgever, of anderszins aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, hier wordt mede onder verstaan een rechtspersoon bedoeld in artikel 2:24a en b BW. Op overtreding van deze bepaling staat een boete van € 5.000,-ineens en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van STG om volledige schadevergoeding te vorderen. Het is tevens verboden om het Talent gedurende een jaar na (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst met STG, direct of indirect, werkzaamheden voor Opdrachtgever of de hiervoor genoemde ondernemingen te laten verrichten.